Dènye Nouvèl

1095B Enfòmasyon

Ajans Florida pou Administrasyon Swen Sante (Ajans) pa oblije otomatikman voye yon avi 1095B. Poutèt chanjman sa, pwogram Florida Medicaid ak Florida Kid Care pat voye fòm 1095B bay fanmi pou ane fiskal 2020 a. Ajans a dwe toujou rapòte pwoteksyon sante ki kalifye moun yo nan Sèvis Revni Entèn (IRS). Si nenpòt moun lakay ou te kalifye pou Florida Medicaid oswa Florida Kid Care nan nenpòt pati nan ane kalandriye anvan an, lè sa IRS te voye enfòmasyon sou pwoteksyon sante ou. Ajans lan ka bay yon fòm 1095B sou demann. Si ou vle yon kopi fòm sa pou nenpòt ane tax, tanpri rele 1-877-254-1055. Chwazi opsyon 1 ak opsyon 4 pou pale ak yon repezantan Medicaid Florida.

Revizyon Kalifikasyon Medicaid

Depatman Timoun ak Fanmi (DCF) ap voye lèt kounye a pou revize ka yo pou tcheke si yon kay toujou elijib pou Medicaid ak/oswa ki bezwen bezwen medikal (Medically Needy). Pran etap kounye a pou re-aplike. Tanpri sonje, Medicaid ou a pa pral fini pandan Ijans Sante Piblik COVID-19 la. Sèvi ak anba a pou konplete revizyon oswa mande èd.

Pou konplete revizyon ou an sou entènèt lè l sèvi avèk kont MY ACCESS an, klike isit la.
Pou enfòmasyon sou Patnè Kominote DCF, klike isit la.
Kontakte Sant Rele Kliyan ACCESS Florida nan 1-866-762-2237

COVID-19

Pou dènye mizajou yo, klike isit la.
Pou plis enfòmasyon sou ekstansyon kalifikasyon Medicaid, klike isit la.

Ale Enfòmatik

Enskri pou yon kont FL Medicaid Manm Portal jodi a epi chwazi pou resevwa lèt ou yo elektwonikman!
Pou kreye kont ou ak login, klike isit la.