Dènye Nouvèl

Enskripsyon Anwolman 2020 lan la!

Pandan enkripsyon anwolman an kèk plan sante ap ofri plis benefis.
Pou wè dènye benefis yo, klike isit la.
Pou chèche konnen si peryòd Enskripsyon Ouvri ou an te kòmanse, klike isit la rele 1-877-711-3662.

Revizyon Kalifikasyon Medicaid

Depatman Timoun ak Fanmi (DCF) ap voye lèt kounye a pou revize ka yo pou tcheke si yon kay toujou elijib pou Medicaid ak/oswa ki bezwen bezwen medikal (Medically Needy). Pran etap kounye a pou re-aplike. Tanpri sonje, Medicaid ou a pa pral fini pandan Ijans Sante Piblik COVID-19 la. Sèvi ak anba a pou konplete revizyon oswa mande èd.

Pou konplete revizyon ou an sou entènèt lè l sèvi avèk kont MY ACCESS an, klike isit la.
Pou enfòmasyon sou Patnè Kominote DCF, klike isit la.
Kontakte Sant Rele Kliyan ACCESS Florida nan 1-866-762-2237

COVID-19

Pou dènye mizajou yo, klike isit la.
Pou plis enfòmasyon sou ekstansyon kalifikasyon Medicaid, klike isit la.

Ale Enfòmatik

Enskri pou yon kont FL Medicaid Manm Portal jodi a epi chwazi pou resevwa lèt ou yo elektwonikman!
Pou kreye kont ou ak login, klike isit la.