Tab pou let avek bwochi yo

Eske ou te konnen ke ou ka gade let personel ou apropo e ak sekirite sou intenet? Klike la pou enskri pou kont FL Medicaid Manm Portal yo.
Tit dokiman Bwochi Deskripsyon Klike sou Icon la (yo) anba a pou wè bwochi ak foure
Bwochi swen kontwole Medicaid nan tout eta Sa se bwochi swen kontwole Medicaid nan tout eta. Li esplike kijan pifò benefisyè Medicaid yo jwenn sèvis yo. Li bay enfòmasyon sou fason pou chwazi yon plan, fason yo enskri ak enpòtan enfòmasyon referans.
pdf
Asistans Medikal Kontwole (MMA) ak Benefis Alontèm (Longcat Care Swen) Ou ka jwenn aksè nan Asistans Medikal Kontwole (MMA) ak Benefis Alontèm (Longcat Care Swen) ki enkli pou wè benefis siplemantè yo bay chak plan.
Klike sou chwazi konte ou pou resevwa enfòmasyon ki pi itil pou benefis enfòmasyon sou kote w ap viv la.
Statewide Medicaid Managed Care Dental Only Benefits/Plan Contact Insert Ou ka gen jwenn benefis dantè medikalman ki nesesè yo pou wè benefis estanda ak elaji yo ofri nan tout plan dantè yo.
pdf
Non lèt Deskripsyon lèt Kòd lèt: Sou kwen nan anba paj 1 (Klike sou icon la anba pou wè yon bwochi)
SMMC Welcome
Si ou resevwa lèt sa, se paske ou kalifye pou Medicaid. Lèt sa se pou fè ou konnen estati enskripsyon ou nan chak pwogram Medicaid osinon nan ki plan ou pral enskri, dat kòmansman enskripsyon an (yo), ak dènye dat ou ka chanje plan yo. SMMC_WELpdf
SMMC Medically Needy Welcome Letter
Si ou resevwa lèt sa, se paske ou satisfè Share of Cost ou epi ou kalifye pou Medicaid epi ou oblije enskri nan yon plan dantè. Lèt sa se pou fè ou konnen plan dantè ou enskri a, dat kòmansman enskripsyon sa, ak dènye dat ou ka chanje plan ou. SMMC_WEL_MNpdf
SMMC Enrollment Status Update
Si ou resevwa lèt sa, se paske dosye nou montre ke ou genyen yon chanjman nan estati enskripsyon ou. Lèt sa se pou fè ou konnen estati enskripsyon ou nan chak pwogram Medicaid osinon nan ki plan ou pral enskri, dat kòmansman enskripsyon an (yo), ak dènye dat ou ka chanje plan yo. SMMC_ENR_STAT_UPDpdf
SMMC Enrollment Confirmation
Si ou te resevwa lèt sa, se pou konfime ke ou te mande pou enskri tèt ou ouyben lòt manm fanmi an nan plan swen an jere ki nan lis la. SMMC_ENR_CONFpdf
SMMC Confirmation - Medically Needy
Si ou te resevwa lèt sa, se pou konfime ke ou te mande pou enskri tèt ou ouyben lòt manm fanmi an nan plan swen an jere ki nan lis la. SMMC_CONF_MNpdf
SMMC Region Switcher
Si ou resevwa lèt sa, se paske adrès ou chanje. Poutèt sa, ou bezwen chwazi yon lòt plan. Lèt sa a se pou fè ou konnen plan ou enskri a, dat kòmansman enskripsyon sa, ak dènye dat ou ka chanje plan ou. SMMC_REG_SWpdf
SMMC Reinstatement
Si ou te resevwa lèt sa, se pou konfime ou te retabli nan plan sante ou te genyen. SMMC_REINSTATEpdf
SMMC Open Enrollment Reminder - Mandatory
Si ou resevwa lèt sa, se paske yon fwa chak ane pandan yon moman espesyal ki rele “Open Enrollment” (Anròlman Ouvè) ou ka chwazi pou rete ak plan sante ou gen kounye a oswa chwazi yon nouvo plan. Ou pa bezwen fè yon chanjman si ou kontan ak plan ou. SMMC_MAN_OE_REMpdf
SMMC Open Enrollment Reminder - Voluntary
Si ou resevwa lèt sa, se paske yon fwa chak ane pandan yon moman espesyal ki rele “Open Enrollment” (Anròlman Ouvè) ou ka chwazi pou rete ak plan (MMA) sante ou gen kounye a oswa chwazi yon nouvo plan. Ou pa bezwen fè yon chanjman si ou kontan ak plan ou. SMMC_VOL_OE_REMpdf
SMMC Open Enrollment Reminder - Medically Needy
Si ou resevwa lèt sa a, se paske yon fwa chak ane pandan yon moman espesyal ki rele “Open Enrollment” (Anròlman Ouvè) ou ka chwazi pou rete ak plan Dantè ou gen kounye a oswa chwazi yon nouvo plan. Ou pa bezwen fè yon chanjman si ou kontan ak plan ou. SMMC_MN_OE_REMpdf
SMMC For Cause Denial
Si ou te resevwa lèt sa, li konfime ke demann pou chanje plan ki andeyò peryòd Open Enrollment ou yo te refize. Yo te refize demann lan paske li pa satisfè ak rezon Pou Kòz eta apwouve. SMMC_GC_DENpdf
SMMC MMA Specialty Gain Auto Assignment
Si ou resevwa lèt sa, se paske ou enskri nan yon plan espesyalite MMA. Lèt sa se pou enfòme w ke si ou pa chwazi yon plan diferan, plan espesyal ki nan lèt la ap vin efektif. MMA_SPEC_AApdf
SMMC MMA Specialty Gain Active Choice
Si ou resevwa lèt sa, se paske wap resevwa sèvis kounye a nan yon plan MMA men ou apwouve pou enskri nan yon plan espesyalite MMA si ou chwazi. MMA_SPEC_ACTIVEpdf
SMMC Medicare Advantage Plan Gain Active Choice
Si ou resevwa le`t sa , se paske ou enskri nan Plan Medicare Advantage ki gen ladanl plan Medicaid ki Kontwole Swen tout Eta tou. Le‘t sa se pou enfome ke ou genyen opsyon pou enskri nan tout lo`t plan ki gen rapo` ak plan Medicaid pou ka genyen tout swen ou bezwen nan on sel konpany. SMMC_MAP_ACpdf
SMMC MMA Specialty Eligibility Loss Mandatory
Si ou resevwa lèt sa, se paske ou pèdi kalifikasyon pou yon plan espesyalite MMA epi yo anile enskripsyon ou. Ou oblije enskri nan yon plan MMA. Lèt sa a se pou enfòme w ke si ou pa chwazi yon plan, y ap chwazi youn pou ou. MMA_MAN_SPEC_LOSSpdf
SMMC MMA Specialty Plan Voluntary
Si ou resevwa lèt sa, se paske ou ka enskri nan yon plan MMA epi ou apwouve pou enskri nan yon plan espesyalite MMA si ou chwazi. MMA_SPEC_VOLpdf
SMMC MMA Specialty Eligibility Loss Voluntary
Si ou resevwa lèt sa, se paske ou pèdi kalifikasyon pou yon plan espesyalite MMA epi yo anile enskripsyon ou. Ou ka enskri nan yon plan MMA si ou chwazi. MMA_VOL_SPEC_LOSSpdf
SMMC Involuntary Disenrollment
Si ou te resevwa lèt sa a, se paske enskripsyon ou nan plan ki endike nan lèt la te fini paske ou pa kalifye ankò pou enskripsyon an. SMMC_INV_DISpdf
SMMC Voluntary Disenrollment
Si ou resevwa lèt sa, se paske ou volontè pou MMA oswa LTC epi ou te mande pou kite plan ou. SMMC_VOL_DISpdf
SMMC LTC+ Loss
Si ou resevwa lèt sa, se paske dosye nou montre ke ou pa kalifye pou Swen Alontèm (LTC) ankò. Lèt sa se pou fè w konnen dat enskripsyon ou nan yon plan Swen Alontèm (LTC) pral fini, avek non ak dat kòmansman pou nouvo plan Asistans Medikal (MMA) ou. LTC+_ELIG_LOSSpdf
SMMC LTC Program Disenrollment
Si ou resevwa lèt sa, se paske ou te mande pou kite plan Long-Term Care ou an. LTC_PRG_DISpdf