Plan Sante ak Pwogram

Nan Florid, plis moun ki resevwa Medicaid deja enskri nan pwogram Swen Kontwole Medicaid. Pwogram lan gen twa pati: Kontwole Asistans Medikal (MMA), Swen Alontèm LTC , ak Dantal (Plan Dan). Moun ki sou Medicaid pral jwenn sèvis nan youn oubyen plizyè kalite plan sa yo:

• Asistans Medikal Kontwole (MMA): MMA bay Medicaid ki kouvri sèvis medikal tankou vizit doktè, swen lopital, dwòg preskri, swen sante mantal, ak transpò. Pifò moun ki nan Medicaid dwe enskri nan yon plan MMA.

• Swen Alontèm (LTC): LTC bay Medicaid ki kouvri sèvis LTC, pa egzanp swen nan yon etablisman retrèt, asistans k ap viv, oubyen nan kay la. Pou jwenn LTC ou dwe 18 ouybyen pi gran epi ou dwe satisfè tandans nan mezon retrèt, nivo lopital swen, ouyben satisfè nivo lopital swen si ou gen Fibrosis sistik.

• Dantal: Dantal bay tout sèvis Dantal Medicaid kouvri pou timoun ak granmoun. Tout moun ki nan Medicaid dwe enskri nan yon plan Dantal.(Klike la pou Plan Dantal ak Enfòmasyon sou Pwogram)

Ki sèvis plan sante ou kalifye pou ou?

Tanpri mete kòd postal ou oubyen chwazi county kote ou rete a.