Kontakte nou

Si ou gen questions, tanpri rélé 1-877-711-3662, TDD 1-866-467-4970, Lundi a Jeudi 8a.m. pou 8 p.m.; Vendredi 8 a.m. pou 7 p.m. Apel la gratis.
Tèks
Tèks enskripsyon ou a oswa poze kesyon souvan nan 357662.
Fòmilè pou Kontakte nou

Itilize fòm la ki anba-a pou soumèt yon kesyon, yon komantè oswa yon plent. Nap dirije kesyon, komantè oubyin plent ou-an bay yon moun nan biwo-a ki pral revize demann ou epi moun sa pral reponn nan 2 jou biznis. Pa sèvi ak paj sa a pou enfòmasyon prive. Sèvi ak FL Medicaid Manm Portal an sekirite messagerie. Nou pa ka reponn kesyon ka-espesifik yo atravè fòm nan Kontakte nou.Nan lapòs

Agency for Health Care Administration
2727 Mahan Drive, MS 62
Tallahassee, FL 32308

Soumèt plent lan